Blackboard Help

Cijferlijst overzetten van Blackboard naar Osiris

print

Cijferlijsten beheren in Blackboard en cijfers overhalen naar Osiris
Deze instructie behandelt het werken met cijferlijsten in Blackboard.

Er wordt aandacht besteed aan:

  1. Opschonen van kolommen in het standaard Grade Center;
  2. Toevoegen van een gemiddeldenkolom;
  3. Downloaden van cijferlijsten en opschonen in Excel;
  4. Uploaden van cijfergegevens naar Osiris.

We gaan hierbij uit van de groepsopdrachten, maar een analoge situatie bestaat voor de toetsen die in Blackboard zijn afgenomen.
Deze handelingen worden voor de praktijkopdrachten uitgevoerd door de blokcoördinator, voor in Blackboard afgenomen toetsen is de vakdocent zelf verantwoordelijk.

Omdat wijzigingen van cijfers van groepsopdrachten (zoals praktijkopdrachten) in Blackboard vaak niet 100% betrouwbaar verloopt, is het belangrijk dit soort wijzigingen met de nodige zorg te omringen.
Volgens de procedure meldt de vakdocent dit soort afwijkingen aan de blokcoördinator, die op zijn beurt deze aanpassingen moet verwerken voordat de cijfers naar Osiris worden overgebracht.

1. Opschonen van kolommen in het standaard Grade Center

Dit is noodzakelijk om niet teveel kolommen te laten zien. De breedte van het scherm veroorzaakt dat teveel kolommen (onnodig) scrollhandelingen veroorzaken.
Ga in de cursus naar Control Panel > Grade Center > Full Grade Center

15-11-13-Gradecenterintro001

In de kop van elke kolom staat een titel met daarachter een ronde chevron. Door te klikken op die chevron Chevron kunnen kolommen worden verwijderd of onzichtbaar gemaakt. Voer deze actie uit totdat over zijn gebleven:

  • Achternaam;
  • Voornaam;
  • Student-ID;
  • En de cijferkolommen waarin de deelcijfers van de groepsopdrachten staan.

 

2. Toevoegen van een gemiddeldenkolom

Met een Average Column (gemiddeldenkolom) kunnen de cijfers van de deelopdrachten in Blackboard worden berekend tot een eindcijfer. Hiertoe moet gebruik worden gemaakt van de kolommen die horen bij de betreffende groepsopdracht en een formule met wegingsfactoren.

NB Uiteraard kun je ook alle cijfers downloaden naar Excel in in Excel de gemiddelden berekenen. In dat geval heeft Blackboard in het Grade Center niet het gemiddelde staan! In het vervolg gaan we ervan uit dat de gemiddeldenberekening in Blackboard plaats vindt.

Stel dat er een groepsopdracht PO 1 is, die bestaat uit PO 1.1. en PO 1.2.
PO 1.1 telt voor 20% mee in het eindcijfer, PO 1.2 voor 80%.
(Uiteraard zijn er ook meer dan twee deelopdrachten mogelijk, het totaal van de wegingsfactoren is echter steeds 100%.)

De docenten hebben de cijfers ingevoerd bij het beoordelen van de groepsopdrachten. Deze cijfers worden getoond in de betreffende kolom.
Ga naar het Full Grade Center en klik op de knop Create Calculated Column en selecteer Weighted Column.
Nu wordt een gemiddeldenkolom aangemaakt met de volgende gegevens:
Bij (1) Column Information vul je de Column Name in. Noem deze PO1GEM of een analoge naam. Bij Primary Display kies je voor Score.
Bij (3) Select Columns selecteer je de kolommen PO 1.1 en PO 1.2 en brengt ze met het > teken over naar het rechter vak (Selected Columns). Vul daar ook de weight percentages in. Totaal gewicht moet uiteraard 100% zijn.
Voor het overige hoeft niets aan de standaardinvulling te worden gewijzigd. Klik op [Submit].
In het Grade Center is nu een kolom toegevoegd waarin de gemiddelde cijfers worden getoond.

3. Downloaden van cijferlijsten en opschonen in ExcelCijferlijsten

kunnen worden gedownload in het Volledige Grade Center met de knop Work Offline (rechts boven), selecteer Download. Verander niets aan de instellingen en klik op Submit en daarna op DOWNLOAD. Klik eventueel op Yes bij een foutmelding.
Als het goed is wordt nu Excel geopend en daarin een werkblad zoals in het Grade Center te zien was. Nu is het zaak om overbodige gegevens te verwijderen.
Voor Osiris moet je namelijk overhouden:

 

  • 1e kolom: Studentnummer (heet hier Student-ID)
  • 2e kolom: Eindcijfer (onze PO1GEM kolom)

 

Sla in Excel het bestand op als Tekst (tab is scheidingsteken) met de extensie *.txt.

Let op: Een gewone *.txt of een in Excel als *.xls of *.xlsx opgeslagen bestand worden door Osiris dus niet geaccepteerd!

4. Uploaden van cijfergegevens naar Osiris

Deze handeling moet gebeuren in Osiris.
Ga in Osiris naar de betreffende toets/gelegenheid en klik op [Inlezen bestand]. Dit bestand moet een tab-gescheiden tekstbestand (.txt) zijn.
In de eerste kolom van dit bestand moet het studentnummer staan en in de tweede kolom het resultaat.
Eventuele volgende kolommen worden niet meegenomen bij het inlezen.
Dit geldt ook voor kopteksten boven de kolommen, ook deze worden genegeerd.
Verder verloopt het invoeren van cijfers op dezelfde manier als normaal.
avansitem

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: